Books

 • MERITUM Prawo farmaceutyczne (współautorzy: Joanna Adamczyk (red. naukowy) , Emilia Chmielewska , Małgorzata Czerwińska , Katarzyna Kęska, Magdalena Krekora (red. naukowy) , Monika Kwiatkowska , Łukasz Sławatyniec, Monika Woźniacka) Warszawa 2016 (Pharmaceutical law).
 • Prawo Farmaceutyczne, Zagadnienia regulacyjne i cywilnoprawne, Wydawnictwo:  Wolters Kluwer Polska - OFICYNA , Warszawa , 2008 & 2012 (Pharmaceutical law)
 • Contract Manufacturing of Medicines, Kluwer Law International, AUSTIN, BOSTON, CHICAGO, NEW YORK, THE NETHERLANDS, 2008
 • Rynek leków a własność intelektualna, Wolters Kluwer Polska 2006 (Pharmaceutical market and intellectual property)
 • Wybrane przepisy dotyczące wspólnotowego znaku towarowego, PIRP Warszawa 2004 (współautorzy: A. Kacperski, A. Sobczyk, A. Korbela, L. Żochowska-Walczak, A. Marcińska) (Selected regulations referring to the Community Trademark)

Articles

 • Obowiązki podmiotu odpowiedzialnego i wytwórcy produktów leczniczych w zakresie ochrony środowiska w przepisach prawa farmaceutycznego, Prawo i Środowisko No. 3, 2010 (co-author Dr. Barbara Iwańska) (Responsibilities of the marketing authorization holder and the manufacturer of pharmaceutical products referring to environment protection regulated in pharmaceutical law)
 • Wytyczne Wspólnoty Europejskiej i komunikaty Prezesa URPL, WKSbooks nr 4, 2008 (Guidelines of European Community and communications of President of URPL)
 • Poland and the End of the Transitional Period for Medicinal Products, The Regulatory Affairs Journal, Vol. 19 No 7 July 2008, p. 443
 • Better Late than Never? - assessment of Polish implementation of European pharmaceutical law, The Regulatory Affairs Journal, Vol. 18 No 6 June 2007, p. 363-364
 • Raport o innowacyjności polskiej gospodarki, Myśl Ekonomiczna i Prawna nr 1(16) 2007 (co-author Tomasz Mroczkowski, Professor and Chair of International Business Kogod School of Business, American University, Washington) (Report on Innovativeness of Polish Economy)
 • Implementacja Dyrektywy 48/2004 - polskie propozycje rozwiązań - Conference - Forum Krajowego Przemysłu Farmaceutycznego, Warszawa 2006 (Implementation of Directive 48/2004 - Polish proposals)
 • Reform of European Pharmaceutical Law and Patent Protection, Epi Information 1/2006
 • Procedura dopuszczania do obrotu produktów leczniczych a ich ochrona patentowa - Rzecznik Patentowy, Problemy Ochrony Własności Przemysłowej, Zeszyt 3-4 (42-43) wrzesień-grudzień 2004 (Marketing authorisation procedure of medicinal products and their patent protection)
 • Wyłączność danych w procesie dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w prawie polskim na tle porównawczym ; Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z wynalazczości i ochrony własności intelektualnej. Zeszyt 83 - Problemy prawa własności intelektualnej pod red. Janusza Barty (Data exclusivity in marketing authorisation process of medicinal products in Polish law in comparison to other legal systems)
 • Patent Wspólnoty; projekt rozporządzenia Wspólnoty Europejskiej, Rzecznik Patentowy, Problemy Ochrony Własności Przemysłowej, Zeszyt 4 (35) październik-grudzień 2002 (Community Patent ; draft of European Community Regulation)
 • Problematyka akcesyjna, Służba Zdrowia nr 38-41, 17-28 maja 2001 (Enlargement Problems)
 • Ogólne zasady dopuszczania do obrotu leków na tle uregulowań Wspólnoty Europejskiej, Prawo i Medycyna nr 9 (Vol. 3) 2001. (General rules of marketing authorisation of medicines in comparison to requirements of European Community)
 • Znaki towarowe w Internecie, Rzecznik Patentowy, Zeszyt 1/2000 (Trademarks in Internet)
 • Proposed Changes to Cinematography Law in Poland, Copyright World, issue seventy-five, November 1997
 • Umowy o wytwarzanie, Materiały Szkoleniowe, OIN „Polfa” sp. z o.o., Warszawa grudzień 2002, (Contract Manufacturing Agreements)
 • Obowiązek dostosowania dokumentacji rejestracyjnej do standardów UE, Dostosowanie Dokumentacji Rejestracyjnej do Wymagań Unii Europejskiej, Materiały Szkoleniowe, OIN „Polfa” sp. z o.o., Warszawa grudzień 2002 (Obligation to update registration dossiers to EU standards)
 • Preparing for Accession – An industry viewpoint, EGA’s Annual Meeting on Regulatory Issues for Generic Medicines, Forum UK, Management Forum, 15 & 16 February 2001, London