• postępowania sporne i odwoławcze przed Urzędem Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej,  Europejskim Urzędem Patentowym i Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej - sprzeciwy od decyzji o udzieleniu ochrony, unieważnienia, wygaśnięcie praw;
  • zgłoszenia wynalazków w Polsce, w Europejskim Urzędzie Patentowym i międzynarodowe w trybie PCT (w j. polski i j. angielskim);
  • zgłoszenia znaków towarowych w Polsce i w Unii Europejskiej oraz za granicą na podstawie Porozumienia i Protokołu Madryckiego,
  • zgłoszenia wzorów użytkowych w Polsce;
  • zgłoszenia wzorów przemysłowych w Polsce i w Unii Europejskiej;
  • postępowania przed polskimi sądami cywilnymi i administracyjnymi w sprawach własności przemysłowej;
  • projekty umów i negocjacje dotyczące własności przemysłowej (np. umowy licencyjne, transfer technologii), praw autorskich oraz produktów leczniczych (np. umowy produkcji kontraktowej, umowy przenoszące prawa do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego);
  • zwalczanie nieuczciwej konkurencji;
  • ekspertyzy w zakresie prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego, prawa kosmetyków oraz prawa Unii Europejskiej;
  • pośrednictwo w uzyskiwaniu patentów, wzorów użytkowych, rejestracji znaków towarowych i wzorów przemysłowych za granicą;
  • rozeznania (patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe i przemysłowe);