Magdalena Krekora jest Doktorem Nauk Prawnych, swoją pracę doktorską pt. “Gwarancje ochrony własności intelektualnej w procedurze dopuszczania do obrotu produktów leczniczych w Polsce na tle prawnoporównawcznym” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim w 2005 roku.

Magdalena Krekora jest absolwentką wydziału prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego (1996), a także ukończyła na tej uczelni studia podyplomowe dotyczące własności przemysłowej.

W latach 1996-2002 pracowała w międzynarodowym koncernie farmaceutycznym jako prawnik specjalizujący się w prawie farmaceutycznym, prawie Unii Europejskiej i prawie własności intelektualnej. W 1999 roku odbyła staż w Komisji Europejskiej w Brukseli, a w 2000 roku brała udział jako ekspert rządowy w przygotowaniu projektu ustawy – Prawo farmaceutyczne, uchwalonego 6 września 2001 roku i obowiązującego do dziś.

Jest także autorką albo współautorką licznych publikacji dotyczących prawa własności przemysłowej oraz prawa farmaceutycznego i prawa Unii Europejskiej.

Od 2006 roku bierze udział, jako ekspert międzynarodowy w zakresie prawa własności intelektualnej, prawa farmaceutycznego, prawa żywnościowego i prawa Unii Europejskiej, w międzynarodowych projektach w Azji, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Ameryce Północnej i Południowej finansowanych przez Komisję Europejską oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Wykładała prawo własności intelektualnej na Politechnice Krakowskiej oraz prowadziła wykłady z prawa patentowego na studiach podyplomowych „Biznes w biotechnologii” prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. Prowadziła także wiele szkoleń z prawa własności intelektualnej i prawa farmaceutycznego w języku polskim i angielskim.

Magdalena Krekora reprezentuje klientów przed Urzędem Patentowym RP, Europejskim Urzędem Patentowym, Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Sądem Unii Europejskiej, sądami cywilnymi i administracyjnymi, instytucjami arbitrażowymi oraz polskimi organami administracji publicznej takimi jak inspekcja sanitarna, inspekcja farmaceutyczna czy Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.